Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez Kornah Sp. z o.o. zarejestrowaną pod adresem 95-200 Pabianice, ul. Św. Rocha 2, NIP 7312049586, zwaną dalej Lily on Diet lub wykonawcą.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

§2 Definicje Usługi

 1. Przygotowanie i dostarczanie przez Lily on Diet gotowych posiłków dietetycznych w ramach tzw. cateringu dietetycznego
 2. Klient – Pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z Usług

§3 Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest produkt albo produkty w wybranym przez Klienta, jednym z poniższych wariantów („Zestaw”):
  1. Dieta Standard (1200 kcal, 1500 kcal, 2000 kcal, 2500 kcal, 3000 kcal) 
  2. Dieta Wegetariańska + Ryby (1200 kcal, 1500 kcal, 2000 kcal, 2500 kcal, 3000 kcal)
  3. Dieta Wegańska (1200 kcal, 1500 kcal, 2000 kcal, 2500 kcal, 3000 kcal) 
  4. Dieta Ketogeniczna (1750 kcal, 2500 kcal)
  5. Dieta Sport (3500 kcal)
 2. Wartości poszczególnych zestawów kalorycznych zakładają margines błędu w wysokości maksymalnie do 10% wartości całego zestawu.
 3. Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku zgrzanym folią przeznaczoną do używania w gastronomii, oznaczonym etykietą wskazującą na rodzaj posiłku.
 4. Pojemniki spakowane są do papierowej torby oznaczonej logo Lily on Diet na której znajda się informacje o kaloryczności danego zestawu oraz dane osobowe odbiorcy.
 5. Na pojemnikach widnieje informacja o składzie, kaloryczności oraz rozkładzie makroskładników poszczególnych posiłków.

§4 Złożenie zamówienia

 1. Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę, zamierzającą skorzystać z Usług („Zamawiający”):
  1. Mailowo poprzez wysłanie maila na adres zamówienia: lilyondiet@gmail.com
  2. Poprzez stronę internetową pod adresem www.lilyondiet.pl
 2. Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez zamawiającego potwierdzenia jego otrzymania za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającego: dane klienta, numer zamówienia, wybrany wariant diety, adres dostawy, inne istotne dla danego Zamówienia informacje.
 3. Zamówienia złożone w dzień roboczy do godz. 23.59 będą realizowane od drugiego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest poinformować Lily on Diet o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, chorobach, ewentualnych alergiach oraz innych tym podobnych. W takich przypadkach Lily on Diet odmówi wykonania usługi ze względu na to, że dieta nie jest przygotowywana indywidualnie pod kątem danego klienta i wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za ewentualne komplikacje zdrowotne lub jakiekolwiek inne, powstałe w wyniku zatajenia wyżej opisanych informacji.
 4. Przyjęcie i zrealizowanie zamówienia – nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Lily on Diet za ewentualne niekorzystne samopoczucie klienta, lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, nawet w sytuacji gdy zamawiający jest osobą w pełni zdrową.
 5. Na stronie www.lilyondiet.pl znajduje się wykaz składników mogących powodować alergie lub nietolerancje organizmu.
 6. Klienci chcący otrzymać fakturę VAT, proszeni są o poinformowanie o tym podczas składania zamówienia w polu “Uwagi do zamówienia”. W innym przypadku nie będzie możliwości wystawienia dokumentu.

§5 Płatność za zamówienie

 1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie na jeden dzień roboczy przed jego realizacją na podstawie potwierdzenia zamówienia w jeden z następujących sposobów:
  1. Standardowym przelewem bankowym na wskazany w potwierdzeniu zamówienia rachunek bankowy,
  2. za pośrednictwem udostępnionego przez Lily on Diet na swojej stronie internetowej systemu płatności elektronicznych (on-line).
 2. Za dzień płatności uważany jest: w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) powyżej: dzień uznania rachunku bankowego Klienta kwotą należności za dane Zamówienie, w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) powyżej: dzień otrzymania przez Lily on Diet potwierdzenia zapłaty od operatora systemu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) powyżej albo – jeśli Lily on Diet otrzyma takie potwierdzenie do godz. 23:59 drugiego dnia poprzedzające dostawę.
 3. Lily on Diet uprawniony jest do wstrzymania się z realizacją zamówienia do otrzymania należności za dane zamówienie za przekazaniem zamawiającemu stosownej informacji droga telefoniczną lub mailową. W razie skorzystania z tego uprawnienia przez Lily on Diet za dzień złożenia zamówienia uważany będzie dzień zapłaty (uznania rachunku bankowego Lily on Diet) kwotą należności.

§6 Dostawa

 1. Koszt dostawy wynosi 10,00 zł (w tym 8% VAT).
 2. Lily on Diet może stosować dla wybranych regionów inne ceny dostawy, lub bezpłatną dostawę.
 3. Klient podczas składania zamówienia wybiera “opcję” w jakie dni chce otrzymywać dostawę:
  1. Bez weekendów – codziennie z wykluczeniem weekendów
  2. Z sobotami – codziennie z wykluczeniem niedziel
  3. Z weekendami – codziennie
 4. Klient będzie otrzymywać dostawę do czasu wyczerpania się ilości zamówionych diet.
 5. Klient podczas składania zamówienia wybiera jeden ze sposobów dostawy:
  1. Codziennie – wtedy dostawa zamówienia odbywa się od poniedziałku do soboty. W sobotę klient otrzyma zamówioną dietę na sobotę i niedzielę.
  2. Co drugi dzień – klient otrzyma wtedy zamówienie na maksymalnie dwa dni.  Dni dostawy zależą wtedy od wybranej opcji:
   1. Bez weekendów – poniedziałki, środy i piątki
   2. Z sobotami – poniedziałki, środy i piątki
   3. Z weekendami – poniedziałki, środy, piątki i soboty
 6. Dostawa zamówienia odbywa się w godzinach 02:00 – 09:00 w dzień zamówienia.
 7. Informujemy, że nie ma możliwości wyboru godziny dostawy, ale można w zamówieniu napisać do której godziny chcieliby Państwo mieć dostawę i taka prośba zostanie przekazana dostawcy.
 8. Wykonawca w pierwszej kolejności stara się dostarczyć zestaw do rąk własnych zamawiającego, jeśli natomiast nie ma takiej możliwości zostawi on zestaw pod drzwiami zamawiającego po uprzednim otrzymaniu kodu do domofonu.
 9. Wykonawca zobowiązuje się do raportowania dostaw za pomocą zdjęć i nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia lub zaginięcie paczki powstałe od momentu dostarczenia paczki do momentu odbioru jej przez klienta.
 10. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do godz.10:00 dnia poprzedzającego Dostawę, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania zamówienia.

§7 Zmiana i anulowanie zamówienia

 1. Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw, kaloryczności lub adresu dostawy.
 2. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą przesłania przez klienta do Lily on Diet maila na adres: lilyondiet@gmail.com do godziny 23:59 dwa dni robocze przed planowaną dostawą.
 3. Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 23:59 na 2 dni robocze przed planowaną dostawą.
 4. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których klient skorzystał z uprawnienia do anulowania zamówienia.
 5. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za zamówienie z tytułu jego częściowego lub całkowitego anulowania. Zamówienie zostaje zawieszone do wykorzystania w terminie 30 dni od daty anulacji.

§8 Reklamacje

 1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”).
 2. Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem:lilyondiet@gmail.com Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji, ale w żadnym razie nie później niż o godz. 10:00 kolejnego dnia roboczego, następującego po dniu złożenia reklamacji
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty złożenia. W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji Lily on Diet poinformuje klienta o możliwości wymiany przedmiotu zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.
 4. W razie stwierdzenia przez Lily on Diet iż reklamacja jest niezasadna wykonawca poinformuje klienta o fakcie nieuwzględnienia reklamacji.

§9 Polityka prywatności

 1. Polityka prywatności stanowi część regulaminu.
Scroll to Top